img

Algemene voorwaarden

Camping Jocomo Parc
Algemene voorwaarden Camping Jocomo Parc

Uitsluiten herroepingsrecht
NV Jocomo wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met NV Jocomo.

1. Toepassing
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door NV Jocomo. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op accomodaties waarvoor een aparte plaatsgebruiksovereenkomst is afgesloten.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die met Jocomo Parc een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. NV Jocomo wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reserveringen
2.1 NV Jocomo neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 NV Jocomo behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen
2.3 Indien NV Jocomo uw reservering in behandeling neemt, zendt NV Jocomo u een bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan NV Jocomo.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met NV Jocomo, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en NV Jocomo komt een overeenkomst tot stand op het moment dat NV Jocomo de reservering aan u heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
2.7 Via ons reserveringssysteem kunt u direct online boeken daarnaast is telefonische boeking mogelijk.

3. Wijzigingen in de overeenkomst
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is NV Jocomo niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van NV Jocomo om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval NV Jocomo uw wijzigingen accepteert, zal NV Jocomo wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.
3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.
3.4. Indien NV Jocomo door omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekken tot locatie of ligging van de chalet, kan NV Jocomo u een passend alternatief bieden.

4. In-de-plaatsstelling
4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met NV Jocomo.
4.2 Indien u en NV Jocomo zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover NV Jocomo voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. Prijzen
5.1 U bent aan NV Jocomo verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door NV Jocomo is verzonden
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.4 NV Jocomo heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar NV Jocomo geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

6. Extra kosten
6.1 De huurder van een jaarplaats is tevens de kosten voor nutsvoorzieningen verschuldigd. De kosten voor het gebruik van deze nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) worden afgerekend op basis van het daadwerkelijk gebruik verband houdende met het verblijf. Aan het eind van het seizoen dient u deze kosten op het park af te rekenen op basis van de door NV Jocomo vastgestelde tarieven.
6.2 De huurder van een jaarplaats is bij het afsluiten van de pachtovereenkomst eenmalig administratiekosten verschuldigd.

7. Betalingen
7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen van het totaal te betalen bedrag. Na ontvangst van de aanbetaling is er sprake van een definitieve boeking.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door NV Jocomo uiterlijk 28 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf in NV Jocomo als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van NV Jocomo, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan NV Jocomo u het gebruik van de accommodatie en/ of campingplaats en/ of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van NV Jocomo, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is NV Jocomo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die NV Jocomo als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die NV Jocomo in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. NV Jocomo heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.
NV Jocomo zal u geen bevestiging van het ontbinden van de overeenkomst toesturen.
7.5 NV Jocomo heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. Aankomst en vertrek
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 17.00 uur worden betrokken. Denkt u later aan te komen dan 22.00 uur, gelieve ons op voorhand te contacteren, er is geen nachtreceptie. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn. Voor een campingplaats kunt u op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering uw plaats vanaf 12.00 uur betrekken en op de overeengekomen vertrekdag dient u de plaats vóór 12.00 uur vrijgemaakt te hebben.
8.2 Indien u de overeenkomst met NV Jocomo voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en NV Jocomo daarmee akkoord gaat, is NV Jocomo steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door NV Jocomo. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9. Reglementen
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door NV Jocomo vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Reglement van inwendige orde en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan NV Jocomo besluiten de gasten niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van NV Jocomo voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
9.4 NV Jocomo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen
9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
9.7 De huurder dient de campingplaats schoon achter te laten (dus: geen vuilnis op de plaats achterlaten, maar in vuilniszakken in de container plaatsen).
9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Reglement van inwendige orde en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft NV Jocomo het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.11 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10. Huisdieren
10.1 Huisdieren zijn niet toegelaten in de accomodaties die door NV Jocomo verhuurd worden. Op campingplaatsen zijn maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruiker toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door NV Jocomo een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. NV Jocomo behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in trekkershutten en enkele andere types accommodaties.
10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot het zwembad, de ligweide en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten
10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en voor honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.
10.4 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).
10.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
10.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

11. Gebruik accommodatie; inventaris
11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.
11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan NV Jocomo en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. Internetgebruik
12.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt NV Jocomo de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk. Afhankelijk van de soort accommodatie zijn aan deze dienst kosten verbonden.
12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
12.3 NV Jocomo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan NV Jocomo in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van NV Jocomo als aanbieder van accommodatie en/of campingplaatsen.
12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft NV Jocomo het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
12.6 De huurder vrijwaart NV Jocomo tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op NV Jocomo zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

13. Borgsom
13.1 NV Jocomo kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt € 300,- per accommodatie. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) kan de vereiste borgsom door NV Jocomo worden verhoogd.
13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die NV Jocomo kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen.
13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is NV Jocomo gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.
13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is NV Jocomo bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van NV Jocomo op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

14. Annuleringskosten
14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag. U kan desgewenst een annulatieverzekering afsluiten bij een verzekeraar naar keuze, wij bieden dit niet aan
14.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

15. Overmacht en wijziging
15.1 In het geval NV Jocomo al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan NV Jocomo binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van NV Jocomo bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van NV Jocomo, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft NV Jocomo het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. NV Jocomo zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. Opzegging
16.1 NV Jocomo heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. Aansprakelijkheid
17.1 NV Jocomo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van NV Jocomo, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van NV Jocomo of (één van) haar werknemers.
17.2 NV Jocomo is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van NV Jocomo ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.4 U vrijwaart NV Jocomo voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. Klachten
18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van NV Jocomo kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de directie van NV Jocomo, Maastrichterweg 1A, 3620 Lanaken of via info@jocomo.be o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatie-nummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de volgens de wet bevoegde rechter.

19. Toepasselijk recht
19.1 Op de overeenkomst tussen u en NV Jocomo is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

20. Reisdocumenten
20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. NV Jocomo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. Privacy
21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u terugvinden op ons website onder het onderdeel “privacy”.
21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

22. Algemeen
22.1 NV Jocomo zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.
22.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden NV Jocomo niet.
22.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.