img

Reglement Jocomo Parc

Reglement van inwendige orde van Camping JOCOMO Parc


1. Openingstijden camping
De camping is toegankelijk van 1 april tot 1 november.
De toegangswegen worden afgesloten bij bijzondere gelegenheden of bij slechte toestand van het terrein ten gevolge van de weersomstandigheden.
Laagseizoen: van 01-04 tot Hemelvaart en van 01-09 tot 01-11
Hoogseizoen: van Hemelvaart tot 01-09.


2. Openingstijden receptie
De receptie is gedurende de maanden juli en augustus alle dagen open van 09.00 tot 19.00 uur.


3. Intercom bij slagbomen
Gebruik intercom voor inlichtingen en/of toegang verlenen tot park, enkel van 8.30 tot 22.00 uur.


BRAND of CALAMITEITEN melden via intercom 24/24 uur.
Noodnummers: Brandweer/ Ambulance 112 / Politie 101


4. Openluchtrecreatieve verblijven
Voor inlichtingen over het plaatsen van een openluchtrecreatiefverblijf kunt u zich wenden tot het beheer. Domiciliering
en/of permanente bewoning is niet toegestaan, enkel recreatief gebruik.
Bij gebruik langer dan 220 dagen van het openluchtrecreatiefverblijf verdubbelt de plaatsprijs.


5. Verkoop openluchtrecreatief verblijf
Verkoop van een openluchtrecreatief verblijf kan alleen geschieden na overleg met de beheerder.
Verkoop later dan 3 maanden na aanvang plaatsgebruikovereenkomst leidt niet tot restitutie van plaatsprijs.
Het is verboden op het zomerverblijf een bord/papier etc. te plaatsen met de tekst 'te huur' of 'te koop'.
Verwijdering van openluchtrecreatief verblijf van Jocomo Parc leidt niet tot restitutie van plaatsprijs.


6. Uitbreiding openluchtrecreatief verblijf
Aanbouw of uitbreiding van een bestaand openluchtrecreatief verblijf en/of tuinhuisje is verboden.
Inlichtingen hieromtrent worden verstrekt door het beheer.


7. Perceelseisen rond openluchtrecreatief verblijf (Logiesdecreet)
Op elk perceel mag uitsluitend 1 prieeltje van max 9m² met dak van zeil (art 3.3 kampeerdecreet), alle zeides van het
prieeltje moeten open zijn, en 1 uniform tuinhuisje (bouwvergunning plicht) geplaatst worden. Het perceel mag maximaal
50% bezetting hebben en minimaal 25% dient groen(planten, hagen, gras, kunstgras of boomschors) te blijven. Verboden
is de opslag en/of stalling op het perceel van een auto(s), aanhangwagen, caravan, tent, camper en allerhande
materialen. Zie wettelijk kader bezetting kampeerpercelen. Het is eveneens niet toegestaan om een partytent te
gebruiken als carport of voor opslag van materialen. Hekwerk mag maximum 1m20 hoog zijn. Schotten, muren, zeilen of
andere zijn niet toegestaan als omheining of afbakening.


8. Jaarpas
Eigenaren van een openluchtrecreatief verblijf, inclusief inwonende gezinsleden, dienen in het bezit te zijn van een
jaarpas. Deze pas is strikt persoonlijk en voorzien van naam, pasfoto, seizoen en openluchtrecreatief verblijfnummer en
kost € 50,00. De jaarpas is één jaar (januari tot januari) geldig en dient elk jaar vervangen te worden ongeacht of men al
dan niet aanwezig is. Overdragen van deze pas is niet mogelijk en niet toegestaan. De jaarpas geeft toegang tot alle
faciliteiten van de camping.


9. Huurder(s) en/of gebuiker
Verhuur is enkel toegestaan na goedkeuring van Jocomo Parc. De eigenaar van het openluchtrecreatiefverblijf dient voor
aankomst een mail te sturen naar het beheer van Jocomo Parc om de huurders aan te melden. Voor elke gebruiker van
een openluchtrecreatief verblijf die niet in het bezit is van een jaarpas gelden dezelfde regels als voor een huurder.
Verhuur en/of gebruik is alleen toegestaan t.b.v. recreatie. Maximale verhuur periode aan een dezelfde familie of persoon
is drie weken. Per persoon zijn de toegangskosten van elke huurder en/of gebruiker in de maanden juni, juli en augustus
€ 4 per dag. Overige maanden € 3 per persoon per dag. Verhuur is enkel toegestaan van 1 april tot 1 november.


10. Bezoekers en niet-inwonende gezinsleden
Bezoek aan Jocomo Parc is toegelaten mits betaling van de voorziene vergoeding. Deze bedraagt tijdens de maanden ,
juli en augustus € 3 per persoon per dag . Onder bezoekers worden ook niet-inwonende gezinsleden en familieleden
verstaan. Bij het betreden van de camping moeten de bezoekers aangifte doen van het te bezoeken openluchtrecreatief
verblijf.


11. Zwembad
Het zwembad is gedurende de maanden juli en augustus enkel open bij goed weer van 10.00 tot 19.00 uur. Zwemmen is alleen toegestaan bij aanwezigheid van een daarvoor gediplomeerde toezichthouder en indien men in het bezit is van een jaarpas of dagticket.


12. Animatie
Bepaalde activiteiten zijn voorbehouden voor personen in bezit van een jaarpas en/of bij een verblijf langer dan 4
aaneengesloten dagen op het kampeergedeelte.


13. Parkeren
Voertuigen mogen in geen geval op de toegangswegen en binnenwegen van de camping geparkeerd worden.
De eigenaar/huurder dient zijn voertuig te parkeren binnen het eigen perceel.
Bezoekers dienen hun voertuig achter te laten op de centrale parkeerplaats bij de receptie.


14. Voertuig op de camping
Toegangskaarten voor bedienen slagboom worden aangekocht voor € 10,00 per stuk. Tweede etc. toegangskaart extra kost € 30,00 per jaar.
De snelheid van het gemotoriseerd verkeer mag nooit hoger zijn dan 10 km per uur (stapvoets).
Bromfietsen zijn toegelaten om van en naar het openluchtrecreatief verblijf te rijden. Rondrijden op het park is verboden.
Omwille van het garanderen van de nachtrust op de camping is gemotoriseerd verkeer tussen 23.00 uur en 06.00 uur
uitdrukkelijk verboden. Er is dan enkel in noodgevallen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Tijdens deze uren kunt u wel
gebruik maken van de centrale parkeerplaats. Bij misbruik wordt de toegangskaart geblokkeerd.
Toegang met een voertuig op de camping is enkel toegelaten als er tenminste 1 parkeerplaats op het perceel is (m.u.v. de stacaravans).


15. Rust en stilte
Alle gebruikers van de camping moeten de zedelijkheid, de welvoeglijkheid, en de openbare rust in acht nemen.
Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen de stilte en de rust niet verstoord worden.
Echter ook tijdens de overige uren dient men rekening te houden met de overige bewoners en de rust niet te verstoren.
Omwille van de garantie op rust, is het niet toegelaten in de maanden juli en augustus bouwwerken of verbouwingswerken
uit te voeren.


16. Snoeien
Alleen met toestemming van het beheer mogen bomen worden gesnoeid. Snoeien is dan enkel toegelaten van 1 oktober tot 1 april.
Groenafval enkel zondagavond of maandagmorgen buiten plaatsen (vóór eigen perceel). Vanaf 1 april tot 1 oktober
worden er geen takken en snoeihout opgehaald. In deze periode is het opruimen van takken en hout voor eigen rekening.


17. Afval en vuilnis
Het huisvuil kan gedeponeerd worden in de milieustraat gelegen op de parkeerplaats bij de receptie. Het afval dient
gesorteerd te worden volgens de Belgische sorteerregels. PMD, glas en papier zijn gratis te deponeren. Restafval kost
€2 per huisvuilzak (max 60l) die betaalt wordt met behulp van de SEP-kaart. Deze kan opgewaardeerd worden aan de
receptie en de wasserette. Het is enkel toegelaten om afval te deponeren in de milieustraat dat geproduceerd is op het
park. Grofvuil, chemisch afval, hout etc. dient men zelf naar het gemeentelijke milieupark te brengen. Een toegangskaart
kan afgehaald worden bij de gemeente Lanaken.
Iedere moedwillige bevuiling van de kampeerplaatsen, het sanitair of de camping in het algemeen, kan verwijdering van
de camping tot gevolg hebben.


18. Houtvuren en Barbecue
Open houtvuren zijn verboden op de camping. Afwijkingen kunnen alleen door de beheerder worden toegestaan bij
specifieke gelegenheden. Het gebruik van een barbecue gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Alle
voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om brand te vermijden. Bij extreme droogte is barbecue
met houtskool verboden.


19. Visvijver
Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is vissen in de visvijver verboden. Vissen is alleen toegestaan voor cliënteel van JOCOMO Parc.


20. Huisdieren
Honden en andere huisdieren zijn enkel toegelaten wanneer zij aan de leiband worden gehouden. Honden zijn verboden
op de ligweide bij het zwembad en de speeltuin.
Zij mogen geen overlast veroorzaken. Er geldt overal op de camping een opruimplicht voor
hondenpoep. Huisdieren van bezoekers of wandelaars zijn niet toegelaten.
Honden die op de lijst van hoogrisicohonden staan zijn niet toegelaten op het park. Deze lijst is raadpleegbaar op de
receptie.


21. Gasflessen
Gasflessen zijn verkrijgbaar bij de beheerder en/of de receptie.
Gasslang:
- dient een oranje kleur te hebben
- mag niet ouder zijn dan vier jaar en de fabricagedatum te vermelden
- mag geen scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen vertonen
- dient, indien mogelijk, te worden vastgemaakt aan stabiele onderdelen met slangenklemmen.


22. Water
De waterleiding dient aan het einde van het seizoen te worden afgesloten. Indien door het kapotvriezen van de leidingen extra water verloren gaat worden de kosten in rekening gebracht.


23. Overtreding
Een ieder die niet aan zijn verplichtingen voldoet en/of weigert gevolg te geven aan instructies van de beheerder kan,
zonder opgaaf van reden, de toegang tot de camping worden verboden.


24. Wijzigingen
Het beheer kan het Reglement van inwendige orde van Camping JOCOMO Parc wijzigen volgens behoeften.
Met vragen en/of opmerkingen kunt u zich altijd wenden tot het beheer. Wij hopen op een prettige samenwerking