img

Privacy

NV Jocomo Privacyverklaring

NV Jocomo verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. NV Jocomo respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het e-mailadres info@jocomo.be. 

Verwerkingsdoeleinden
NV Jocomo verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen (o.a. klantenadministratie, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame), eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Bij het aanvragen van een offerte en/of plaatsing van een reservering/boeking, zullen u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte verwerking van uw offerte aanvraag, boeking of reservering. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
a) toestemming
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). 

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens.
NV Jocomo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Identiteitskaartnummer / Paspoortnummer
- Object
- Datumgegevens
- Betalingstermijnen
- Betalingsgegevens
- Sep-Cardgegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van NV Jocomo. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die u met NV Jocomo heeft afgesloten.

Delen met derden
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

NV Jocomo behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

NV Jocomo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaartermijn
NV Jocomo zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. NV Jocomo houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

Google Analytics
NV Jocomo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook (social media)
Op de website is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Dit geldt ook voor andere social media kanalen. 

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel of om te reserveren. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de externe links en de overeenkomsten die u rechtstreeks via die links afsluit. Bij het betreden van deze links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door. 

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website. 

Wenst u uw initieel gekozen cookie voorkeuren op deze website aan te passen, dan kan dat via deze link.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 EU-AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Tevens heeft de klant het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het e-mailadres info@jocomo.be  en/of een brief te sturen aan Maastrichterweg 1A, 3620 Lanaken.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

Beveiliging
NV Jocomo neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens verwerker
NV Jocomo
Maastrichterweg 1A
3620 Lanaken
TVA BE-0451-915-773
info@jocomo.be